۞ زیارت ناحیه مقدسه:
هر صبح و شام بر تو گریه و شیون می‌کنم و در مصیبت تو به جای اشک، خون می‌گریم...

برچسب : مجموعه آثار مرحوم خبازیان

فرجام گوارا

فرجام گوارا

مجموعه شماره هشت از سخنرانی‌های مرحوم خبازیان‌زاده

جواز صراط

جواز صراط

مجموعه شماره شش از سخنرانی‌های مرحوم خبازیان‌زاده